STATUTUL
ASOCIATIEI ROMANE A ELECTRICIENILOR

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. I. Denumirea. Denumirea Asociației este Asociația Română a Electricienilor. În cadrul prezentului Statut și în actele juridice ale Asociației se va putea folosi prescurtat denumirea de AREL.

Art. 2. Forma juridică. Asociația Română a Electricienilor — AREL, este constituită în baza O.G. nr. 26/2000 și este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, nonprofit, cu personalitate juridică, fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural, funcțional si economic.

Art. 3. Sediul. AREL are sediul în București, sector 4, str. Padeșu nr. 16, bl. 15, ap. 29. Consiliul Director poate decide cu o majoritate calificată de 2/3 (două treimi) din totalul voturilor mutarea sediului.

Art. 4. Durata. Asociația funcționează pe durată nedeterminată și nelimitată, iar dizolvarea și lichidarea se pot realiza în condițiile prevăzute de prezentul Statut și de legislația română în vigoare.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE AREL

Art. 5. Scopul AREL. Asociația Română a Electricienilor este o organizație profesională, care se bazează pe conlucrarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul electric, având ca misiune dezvoltarea activității în domeniul electric pe teritoriul României în condiții de eficiență și rentabilitate, precum și protejarea și promovarea intereselor profesionale și a activităților realizate de membrii săi în domeniul electric.

Art. 6. Obiectivele AREL. În vederea îndeplinirii acestui scop se vor avea în vedere următoarele obiective:

 1. sprijinirea profesională a membrilor săi pentru creșterea calității serviciilor și succesului în afaceri;
 2. furnizarea de servicii profesionale membrilor (consultanță juridică, economică, documentație tehnică specifică domeniului electric, promovare și publicitate);
 3. asigurarea pregătirii profesionale a membrilor conform standardelor profesionale europene de profil;
 4. promovarea concurenței loiale în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
 5. asigurarea pentru membrii săi de informații profesionale, facilitarea relațiilor între aceștia, precum și cu alte organizații;
 6. t) organizarea de reuniuni și simpozioane pe teme de interes pentru membri, inclusiv prin participări internaționale;
 7. reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor AREL în raport cu organele de stat, asociațiile patronale și organizațiile sindicale;
 8. creșterea nivelului profesional al membrilor săi, prin înființarea unui centru de pregătire;
 9. dezvoltarea relațiilor cu organizații similare, din țară și străinătate pentru susținerea intereselor membrilor săi.

Art. 7. Acțiuni. In vederea realizării scopului propus, AREL desfășoară următoarele acțiuni:

 1. a) organizează și menține în stare de funcționare un sistem de comunicații între membrii AREL, facilitând schimbul de informații și colaborarea între aceștia;

III)) întocmește în condițiile admise de lege, materiale cu propuneri legislative pentru adoptarea de reglementări care să precizeze în mod unitar și precis obligațiile și drepturile celor care activează în acest domeniu, semnalează lacunele și inadvertențele de ordin legislativ constatate în reglementările actuale, acționează în vederea implementării standardelor și reglementărilor europene în domeniu;

 1. sesizează, când este cazul, organele centrale de resort pe linie financiar-contabilă atunci când organele de control folosesc procedee abuzive în controalele efectuate, sau iau repetate măsuri împotriva membrilor Asociației care contravin prevederilor legale în vigoare;
 2. acționează, prin căi și mijloace legale, pentru semnalarea cazurilor de concurență neloială sau a altor practici de natură să aducă prejudicii membrilor AREL, sau să compromită activitatea pe care membrii AREL o desfășoară în condiții de legalitate, precum și a altor cazuri în care activitățile din domeniul electric sunt desfășurate cu încălcarea prevederilor legale în materie;
 3. reprezintă, în condițiile legii, interesele legitime ale membrilor AREL în fața organelor de stat competente, în cazurile în care acestea prezintă prin natura lor un interes major pentru AREL sau pentru membrii acesteia;
 4. realizează o bază de date electronică, precum și o bibliotecă cu documente, cărți și norme specifice care pot fi puse la dispoziție membrilor, atât în domeniul electric cât și în domenii conexe cum ar fi securitatea muncii etc.;
 5. editează cărți, broșuri, instrucțiuni, proceduri, care să contribuie Ia dezvoltarea activității în domeniul electric;
 6. participă Ia diverse manifestări în domeniul electric cum ar fi: expoziții, târguri, simpozioane, conferințe, forumuri etc., popularizând astfel activitatea AREL și a membrilor săi’,
 7. organizează manifestări cu caracter educativ: reuniuni, expoziții, grupuri de lucru, schimburi de specialiști, precum și activități cu caracter recreativ pentru membrii AREL;
 8. realizează sondaje și consultări în rândul membrilor, pentru a afla problemele cu care se confruntă;
 9. organizează cursuri de formare și perfecționare profesională pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a membrilor, dar și a altor persoane ce lucrează în domeniul instalațiilor electrice;
 10. sprijină tinerii ce dovedesc calități profesionale deosebite;
 11. organizează întâlniri ale membrilor AREL cu oameni de afaceri din țară și străinătate cu scopul încheierii de tranzacții comerciale și realizării de investiții prin care să fie asigurate oferte de lucrări pentru membrii AREL;
 12. formulează și promovează un cod de etică profesională și morală care să fie aplicat de membrii AREL;
 13. organizează activități de mediere pe piața forței de muncă pentru a ocupa locuri vacante sau a găsi locuri de muncă pentru membrii AREL rămași fără slujbă;
 14. încheie parteneriate cu asociații profesionale, alte organizații neguvernamentale, universități, societăți comerciale, atât din țară cât și din străinătate;
 15. informează membrii AREL despre posibilitățile obținerii de fonduri nerambursabile sau alte genuri de fonduri pentru investiții;
 16. negociază cu diverse societăți prețuri preferențiale pentru membrii AREL în legătură cu securitatea muncii, medicina muncii, certificarea calității sau achiziția de unelte, scule, echipamente și materiale;
 17. S) desfășoară orice alte activități prin care se realizează scopul AREL. Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal și obiectivele Asociației.

CAPITOLUL III. MEMBRII AREL

Art. 8. Poate dobândi calitatea de membru al AREL orice persoană fizică română sau străină, indiferent de rasă, religie, naționalitate, cetățenie sau origine socială, cu calificare în domeniul electric, care va adera Ia prezentul Statut în baza unei cereri de adeziune, cu îndeplinirea următoarelor condiții obligatorii:

 1. a împlinit până Ia data solicitării vârsta de 18 ani;
 2. are calificare în domeniul electric, sau urmează o facultate cu profil electric;
 3. recunoaște și respectă Statutul Asociației, Codul etic și Regulamentul intern;
 4. a achitat taxa de înscriere și cotizația anuală.

Art. 9. AREL poate avea, fără statut de membru, colaboratori , voluntari și personal angajat.

Art. IO. Admiterea membrilor. Calitatea de membru al AREL se poate dobândi pe baza de cerere de adeziune, în care se declară în mod expres că se acceptă Statutul Asociației.

Art. II. (I) Obținerea calității de membru se face pe baza cererii de adeziune, care se prezintă spre aprobarea Consiliului Director în cea mai apropiată ședință.

(2) Odată cu cererea de adeziune solicitantul va depune Ia Secretariatul AREL copii de pe actul de identitate și de pe actul care dovedește pregătirea/calificarea în domeniul electric, va achita taxa de înscriere și cotizația stabilită de Consiliul Director. Pentru legitimație va transmite și o fotografie, preferabil în format electronic.

Art. 12. (I) În caz de respingere a cererii de adeziune hotărârea se comunică solicitantului în termen de IO zile.

 • În această situație Consiliul Director poate motiva respingerea și poate comunica motivarea alături de hotărârea de respingere.
 • În caz de respingere a cererii de adeziune, taxa de înscriere, dar și cotizația anuală plătită de solicitant, va fi returnată.
 • Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 13. Calitatea de membru se dobândește după adoptarea de către Consiliul Director a hotărârii de ratificare a înscrierii, cu majoritate simplă din totalul voturilor celor prezenți.

Art. 14. Calitatea de membru nu conferă nici un drept acestuia asupra patrimoniului AREL.

Art. 15. Fiecare membru al Asociației primește legitimație de atestare a calității sale, mai puțin membrii de onoare, care vor primi o diplomă.

Art. 16. Nivelul cotizației va fi stabilit de Consiliul Director prin hotărârile pe care le va emite.

Art. 17. Societățile comerciale nu pot fi membri în această Asociație, dar pot fi parteneri.

Art. 18. Asociația Română a Electricienilor – AREL are următoarele categorii de membri:

 1. membri fondatori;
 2. membri asociați;
 3. g) membri parteneri;
 4. membri de onoare;
 5. membri susținători.

Art. 19. Membri fondatori. (1) Sunt considerați membri fondatori ai AREL persoanele care au contribuit la constituirea și înscrierea Asociației ca persoană juridică.

 • Calitatea de membru fondator al Asociației este netransmisibilă.
 • Membrii fondatori ai Asociației pot să se retragă, cu condiția să comunice în scris hotărârea lor Consiliului Director.

Art. 20. Membri de onoare. (1) Calitatea de membru de onoare poate fi conferită unor personalități recunoscute prin prestigiul profesional și atașamentul lor față de AREL.

 • Membrii de onoare sunt numiți la propunerea membrilor Adunării Generale AREL și validați în urma votului Adunării Generale.
 • Calitatea de membru de onoare devine efectivă după acceptul scris al persoanei desemnate.
 • Membrii de onoare nu sunt obligați să aducă un aport material prin taxă de înscriere și cotizație.

Art. 21. Membri asociați. (1) Calitatea de membru asociat se acordă membrilor parteneri, în urma unei cereri adresate Consiliului Director, cerere prin care își susțin voința de implicare în activitatea organizatorică a AREL.

 • Acceptarea definitivă ca membri asociați se face în prima Adunare Generală.
 • O dată validată cererea în Adunarea Generală, vor achita echivalentul contribuției inițiale vărsate de membrii fondatori Ia constituirea AREL, actualizată cu indicele inflației.
 • Calitatea de membru asociat dă dreptul de a alege și de a fi ales în organismele de conducere ale AREL.
 • Lipsa unui membru asociat de Ia 2 (două) ședințe consecutive ale Adunării Generale, sau netransmiterea împuternicirii de reprezentare către alt membru asociat sau fondator prezent Ia Adunarea Generală, duce Ia pierderea statutului de membru asociat și schimbarea în membru partener.
 • Adunarea Generală aprobă modificarea statutului acestor membri.
 • Pentru a redeveni membru asociat aceștia vor trebui să depună o nouă cerere și să plătească o nouă taxă de înscriere ca membru asociat,

Art. 22. Membri parteneri. (1 ) Calitatea de membru partener se acordă tuturor celor care depun o cerere de Adeziune în acest sens și aderă Ia scopul Asociației, contribuind prin sprijinul acordat la îndeplinirea obiectivelor acesteia.

 • Acceptarea ca membru partener este aprobată de Consiliul Director.
 • Membrii parteneri își păstrează această calitate atât timp cât își plătesc cotizația anuală.
 • Membrii parteneri care își pierd calitatea în urma neplății cotizației devin automat membri susținători.
 • Calitatea de membru partener poate fi redobândită la cerere, în condițiile achitării restanțelor acumulate Ia plata cotizației.

Art. 23. Membri susținători. (1) Membrii susținători ai Asociației sunt persoanele fizice sau juridice care și-au exprimat în scris voința de susținere în vederea realizării scopurilor și obiectivelor asociației, și cărora Ii s-a atribuit aceasta calitate în condiții statutare.

 • Membri susținători ai Asociației pot fi persoanele fizice care au competențe atestate potrivit legii sau, după caz, abilități recunoscute de Asociație, în domenii ce acoperă realizarea scopurilor și obiectivelor AREL.
 • Membrii susținători ai Asociației pot efectua prestații în mod voluntar sau plătit, în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor AREL.
 • Atribuirea calității de membru susținător este de competența Consiliului Director.
 • Membru susținător nu plătește cotizație, ci doar o taxă de înscriere stabilită de Consiliul calității de membru susținător al Asociației se face la cererea titularului.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR AREL - FONDATORI, PARTENERI Și ASOCIATI

Art. 24. Drepturile membrilor AREL. Membrii AREL au următoarele drepturi:

 1. membri AREL pot să solicite și să obțină informații organizatorice, tehnico-științifice sau economice, de natură să ducă la creșterea rentabilității activității lor;
 2. să beneficieze de facilitățile obținute de AREL și de acces la activitățile organizate în țară și în străinătate;
 3. să solicite în cazuri justificate, sprijinul AREL pentru protejarea drepturilor legale pe care Ie au în calitate de membri;
 4. să semnaleze propriile necesități și să facă propuneri pentru rezolvarea acestora;
 5. să fie desemnați ca reprezentanți ai AREL la acțiunile interne și internaționale;
 6. să fie recompensați pentru activitatea depusă;
 7. membri fondatori și membrii asociați pot, în plus față de membrii parteneri, să își exercite dreptul de vot, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale AREL, și să își exercite celelalte drepturi privind participarea Ia Adunarea Generală;
 8. membri parteneri pot face cerere către Consiliul Director pentru a deveni membri asociați, cerere prin care își susțin voința de implicare în activitatea organizatorică a AREL. Validarea calității de membru asociat se face în prima Adunare Generală;
 9. membrii susținători persoane fizice pot face cerere pentru a deveni membri parteneri ai AREL. Acceptarea definitivă ca membri parteneri este de competența Consiliului Director;
 10. să fie susținuți și promovați în activitatea lor profesională în țară și străinătate;
 11. să participe la Adunările Generale, precum și Ia toate activitățile și manifestările AREL;
 12. I) să fie aleși în organele de lucru ale Asociației;
 13. să colaboreze Ia publicațiile Asociației, prin scrierea de articole de specialitate;
 14. să adreseze cereri Consiliului Director și Președintelui pentru orice problemă profesională de interes comun;
 15. să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația;
 16. să beneficieze de toate condițiile oferite de AREL pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale;
 17. să folosească calitatea de membru AREL în promovarea activității sale;
 18. să fie incluși în baza de date cu competențe, bază care este accesibilă potențialilor clienți sau angajatori pe site-ul AREL;
 19. să Ie fie transmise solicitările de servicii adresate AREL;
 20. să primească publicațiile Asociației și să poată publica în acestea articole, comunicări;
 21. să solicite facilitarea obținerii de asistență și consultanță de specialitate în vederea fundamentării deciziilor proprii;
 22. să fie apărat împotriva concurenței neloiale și împotriva abuzurilor administrative și sindicale.

Art. 25. Obligațiile membrilor AREL. Membrii AREL au următoarele obligații principale:

â) să respecte Statutul AREL și Hotărârile Adunării Generale;

 1. să promoveze obiectivele Asociației;
 2. să respecte normele de etică profesională în activitatea economică și relațiile cu ceilalți membri;
 3. să militeze pentru creșterea prestigiului AREL și al membrilor acesteia, în țară și străinătate;
 4. să achite cu regularitate cotizațiile stabilite de Consiliul Director, cu excepția membrilor de onoare și a membrilor susținători persoane fizice;
 5. să păstreze confidențialitatea datelor și reglementărilor cu caracter intern ale AREL;
 6. să sesizeze AREL în cazurile deosebite, care interesează Asociația sau pe membrii acesteia;
 7. să manifeste ținută morală și probitate profesională;
 8. să nu desfășoare activități politice sau religioase în cadrul Asociației;
 9. membrii fondatori și asociați AREL au în plus obligația de a participa la Adunările Generale sau de a desemna o persoană împuternicită să-i reprezinte.

Art. 26. Abateri, sancțiuni. (I) Sunt considerate abateri următoarele acțiuni:

 1. denigrarea activității Asociației;
 2. întreprinderea unor acțiuni care împiedică buna funcționare a Asociației;
 3. angąiarea Asociației în acțiuni care nu a fost autorizate de Consiliul Director, cu excepția celor prevăzute în atribuțiile Președintelui, Vicepreședinților sau Directorului Executiv;
 4. implicarea Asociației în activități politice sau religioase;
 5. abateri de Ia etica profesională și morală sancționate penal.

(2) Acțiunile sunt enumerate cu titlul exemplificativ dar nu limitativ. (3) Sancțiunile ce se pot aplica de către Consiliul Director al AREL sunt:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea ca membru al Asociației pe o perioadă limitată de până Ia un an;
 3. pierderea calității de membru al Asociației, respectiv excluderea;
 4. alte sancțiuni stabilite de Consiliul Director AREL

Art. 27. Încetarea calității de membru al AREL. (I) Calitatea de membru al AREL se poate pierde astfel:

 1. prin retragere sau autosuspendare, pentru o perioadă de maxim 3 (trei) ani de Ia data comunicării în scris adresată Consiliului Director;
 2. prin excludere, hotărâre ce este luată de către Consiliul Director cu majoritate simplă de voturi din numărul total al voturilor membrilor Consiliului Director;
 3. prin decesul persoanelor fizice.
 • Decizia de excludere a unui membru, poate fi contestată în următoarea Adunare Generală, o hotărâre definitivă fiind luată cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți și reprezentați ai Adunării Generale statutar constituită.
 • Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept patrimonial asupra AREL.

Art. 28. Procedura de excludere. (1) Excluderea membrilor, inclusiv a dreptului de vot în Adunarea Generală (în cazul membrilor asociați), se face prin votul Consiliului Director, în urma unei propuneri adresate acestuia.

 • Pierderea calității de membru prin excludere este hotărâtă de Consiliul Director, și poate fi contestată în Adunarea Generală, a cărei hotărâre rămâne definitivă.
 • Membrul suspendat va putea face plângere Ia Consiliul Director, în termen de 30 de zile de Ia comunicarea hotărârii de suspendare.

Art. 29. Membrii care se retrag sau sunt excluși din AREL pierd de îndată, în mod definitiv, toate drepturile care decurg din prezentul Statut.

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL AREL

Art. 30. Patrimoniul AREL este constituit din:

 1. sumele inițial depuse în numerar în contul AREL și subscrise de membrii fondatori ai Asociației, sau bunuri donate de aceștia;
 2. contribuții ulterioare ale membrilor noi admiși în AREL, sub formă de taxe de înscriere, cotizații și alte fonduri obținute potrivit legii;
 3. sumele provenite din sponsorizări legale sau donații;
 4. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 5. dividendele societăților comerciale la care AREL are participații;
 6. venituri realizate din activități economice directe;
 7. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau local;
 8. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 31. Operațiile cu fonduri bănești sunt aprobate de Președinte, Vicepreședinți sau Directorul Executiv până Ia nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, și de către acesta peste limitele respectivului plafon.

Art. 32. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul AREL în baza contribuțiilor anterioare.

Art. 33. În caz de dizolvare, patrimoniul AREL poate fi donat unei persoane juridice de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.

Art. 34. În caz de dizolvare sau desprindere a unei filiale, patrimoniul filialei în cauză trece în întregime și în mod automat în patrimoniul Asociației.

Art. 35. Alte detalii privind patrimoniul și administrarea AREL se stabilesc prin Regulamentul intern, conform cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI. CONSTITUIREA, ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA FILIALELOR SI SUCURSALELOR AREL

Art.36. (l) Asociația Română a Electricienilor poate avea în componența sa filiale și sucursale.

(2) Membrii AREL au dreptul de a se constitui în filiale sau sucursale în funcție de probleme de interes comun, profil profesional, Ioc de munca sau după alte criterii, acceptate de comun acord, de cel puțin 10 (zece) membri pentru filiale și de cel puțin 3 (trei) membri pentru sucursale.

Art.37. (l) Filialele Asociației Române a Electricienilor se constituie prin hotărârea Adunării Generale AREL și dobândesc personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art.38. (I) Asociația Română a Electricienilor își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.

 • Sucursalele se constituie prin hotărâre a Consiliului Director.
 • Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către conducerea executivă a AREL.

Art.39. Organizarea și funcționarea filialelor și sucursalelor din străinătate se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în conformitate cu Statutul Asociației, cu respectarea legislației țării în s înființează și avizat de Consiliul Director al AREL.

 1. 40. (1) Conducerea executivă a filialelor și sucursalelor se face de către un comitet format reședinte, Vicepreședinte și Director Executiv, în limita competențelor conferite acestora de către Consiliul Director AREL
 • Coordonarea acțiunilor filialelor sau sucursalelor AREL se asigură de către Consiliul Director al AREL
 • Asociația Română a Electricienilor, prin organele sale de conducere urmărește și sprijină activitatea organizațiilor sale.

Art. 41. (I) Veniturile filialelor sau sucursalelor AREL se repartizează conform hotărârilor Adunării Generale AREL.

Art. 42. (I) Trimestrial, filialele sau sucursalele trebuie să întocmească situații financiare pe care să Ie transmită departamentului financiar-contabil al Asociației.

(2) Aceste situații financiare trebuie să cuprindă veniturile și cheltuielile, precum și disponibilitățile bănești.

CAPITOLUL VII. STRUCTURI EXECUTIVE SPECIALIZATE

Art. 43. Structurile executive specializate ale AREL sunt comisii, grupuri de lucru, departamente sau alte structuri care au ca rol realizarea unor activități și proiecte specifice.

Art. 44. (I) Înființarea și desființarea structurilor executive specializate, stabilirea atribuțiilor și reglementarea organizării și funcționării lor se face de către Consiliul Director.

(2) Structurile executive specializate sunt în directa subordine a Consiliului Director.

Art. 45. Din structurile executive specializate pot face parte oricare dintre membrii asociației precum și alte persoane, în calitate de voluntari sau angajați, după caz.

CAPITOLUL VIII. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA AREL

Art. 46. Conducerea AREL se realizează prin:

 1. Adunarea Generală a tuturor membrilor fondatori și asociați AREL;
 2. Consiliul Director;
 3. Președintele AREL;
 4. Vicepreședinții AREL;
 5. Directorul Executiv.

Art.47. Atribuțiile Adunării Generale. (I) Adunarea Generală este organul suprem de conducere, care hotărăște cu privire Ia problemele majore și de perspectivă ale AREL.

(2) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. (3) Atribuțiile Adunării Generale Ordinare sunt următoarele:

 1. dezbate și decide cu privire la problemele de interes general privind organizarea și funcționarea AREL potrivit obiectului de activitate;
 2. propune și votează structura administrativă a AREL, Președintele, Vicepreședinții, Directorul Executiv, membrii Consiliului Director și Comisia de Cenzori;
 3. examinează periodic activitatea AREL și stadiul îndeplinirii programelor și acțiunilor derulate de AREL•,
 4. aprobă raportul anual al AREL și bilanțul contabil anual;
 5. e) aprobă modul de utilizare a resurselor AREL;
 6. f) aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director, după examinarea raportului de gestiune; aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al AREL;
 7. h) analizează și aprobă rapoartele întocmite de către Cenzor și Directorul Executiv; aprobă însemnele (emblema, insigna, drapelul și sigiliile AREL), stabilește nivelul indemnizațiilor Președintelui, Vicepreședinților, Directorului Executiv, membrilor Consiliului Director și a Cenzorilor, după caz;
 8. aprobă înscrierile noilor membri asociați și propunerile pentru numirea membrilor de onoare;
 9. aprobă înființarea sau desființarea de filiale.

(4) Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare sunt următoarele:

 1. aprobă modificarea sau completarea Statutului AREL;
 2. aprobă modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea AREL;
 3. aprobă suspendarea sau revocarea unui membru al Consiliului Director sau alte modificări ale componenței acestuia;
 4. aprobă suspendarea sau revocarea Cenzorului sau Comisiei de cenzori;
 5. aprobă suspendarea sau revocarea Directorului Executiv;
 6. aprobă suspendarea sau revocarea Președintelui AREL sau Vicepreședinților AREL;
 7. aprobă atribuțiile Consiliului Director și Directorului Executiv în afara celor prevăzute de Statut;
 8. aprobă orice alte măsuri care nu sunt de competența Adunării Generale Ordinare.

Art. 48. Componența Adunării Generale. (l) Adunarea Generală este formată din toți membrii fondatori și toți membrii asociați înscriși în AREL până la data întrunirii ei.

(2) Membrii asociați care dobândesc această calitate în urma votului Adunării Generale au drept de vot pentru toate subiectele ordinii de zi, după validarea lor ca membri asociați.

Art. 49. Intrunirea Adunării Generale. Adunarea Generală ordinară se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe an, și în ședințe extraordinare ori de câte ori se discută chestiuni importante care intră în competența sa și care nu suferă amânare.

Art. 50. Convocarea Adunării Generale. (l) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței de către Președintele AREL printr-o comunicare scrisă (e-mail cu confirmare de primire, scrisoare recomandată sau fax confirmat de către destinatarul comunicării), care va cuprinde ordinea de zi, materialele supuse discuției și aprobării, ziua, ora și locul unde urmează să aibă loc Adunarea Generală.

 • Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri care sunt de competența adunării, dacă solicitarea este făcută în scris și depusă la secretariatul AREL cu cel puțin 5 zile înainte de data la care are Ioc Adunarea Generală.
 • Președintele AREL convoacă Adunarea Generală Extraordinară, la solicitarea scrisă a Consiliului Director, ori de câte ori solicitarea privește probleme de competența Adunării Generale.
 • Președintele AREL convoacă Adunarea Generală Extraordinară, Ia solicitarea scrisă a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai AREL, ori de câte ori solicitarea privește probleme de competența Adunării Generale.

Art. 51. Constituirea valabilă a Adunării Generale. (l) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența membrilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total al membrilor cu drept de vot, la prima convocare.

(2) Dacă acest cvorum nu este întrunit, adunarea întrunită Ia a doua convocare poate delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări în prezența a cel puțin o treime din numărul total de membri cu drept de vot.

3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesară prezența brilor asociați și fondatori reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de membri cu pt de vot prezenți sau mandatați, la prima convocare.

(4) Dacă acest qvorum nu este întrunit, adunarea întrunită Ia a doua convocare poate delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări în prezența a cel puțin o treime din numărul total de membri cu drept de vot.

Art. 52. Conducerea Adunării Generale. Adunarea Generală este condusă de Președintele AREL sau, în lipsa acestuia, de unul dintre Vicepreședinții AREL.

Art. 53. Rapoartele de activitate ale Comitetului Director, raportul comisiei de cenzori, proiectul programului de activitate, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil se dezbat și se supun anual aprobării Adunării Generale.

Art. 54. Adoptarea Hotărârilor Adunării Generale. (I) Hotărârile Adunării Generale Ordinare, statutar constituită, se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenți în adunare.

 • Hotărârile Adunării Generale Extraordinare statutar constituită, care se referă la suspendarea sau revocarea unui membru al Consiliului Director sau la alte modificări ale componenței acestuia, se iau cu o majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot.
 • Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, statutar constituită, care se referă la modificarea sau completarea Statutului Asociației, se iau cu o majoritate calificată de 3/4 (trei pătrimi) din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenți.
 • Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, exceptând cazul în care se hotărăște în alt mod de către respectiva Adunare Generală.

Art. 55. Desfășurarea ședințelor Adunării Generale. (I) La începutul ședinței Adunarea Generală va alege un secretariat format din 1-3 membri cu drept de vot, care va constata prin proces-verbal îndeplinirea formalităților privind convocarea adunării, prezența membrilor pe baza documentelor de reprezentare (împuterniciri speciale), întrunirea condițiilor de prezență și qvorum necesare pentru desfășurarea adunării și adoptarea hotărârilor, rezultatele votării și susținerile membrilor tăcute în ședință.

 • Secretariatul va asigura supravegherea și numărarea rezultatelor votului exprimat pe buletinele de vot.
 • Procesul-verbal al Adunării Generale, întocmit de secretariat potrivit celor mai sus arătate, va fi semnat de Președintele adunării și Secretarii adunării.

Art. 56. Membrii fondatori și asociați absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat Ia secretariatul AREL, aceștia având dreptul de a solicita să Ii se elibereze copii gratuite ale procesului-verbal.

Art. 57. (l) Membrii AREL cu drept de vot vor putea fi reprezentați la fiecare dintre Adunările Generale și prin persoana desemnată de acesta prin împuternicire specială.

(2) Persoanele mandatate cu împuterniciri speciale privind reprezentarea altor membri cu drept de vot vor depune aceste împuterniciri înainte de începerea ședinței la secretariatul Adunării Generale.

Art. 58. Fiecare membru fondator sau asociat al AREL are dreptul la un singur vot.

Art. 59. (I) Un membru al AREL poate vota, cu împuternicire semnată de cel absent, pentru maxim 2 membri cu drept de vot, absenți.

(2) Hotărârile Adunării Generale contrare actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală, sa au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință în termen I zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre, dar nu mai târziu de 30 de zile de la adoptării hotărârii, în cazul membrilor absenți, sau în termen de 15 zile de la data când a avut loć ședința la care a fost adoptată hotărârea în cazul membrilor prezenți care au votat împotrivă.

Art. 60. Consiliul Director. (1) Asociația Română a Electricienilor — AREL este administrată de un Consiliu Director, ales de Adunarea Generală a AREL pentru o perioadă de 2 ani.

 • Consiliul Director are obligația de a conduce AREL după încheierea mandatului, până la intrarea în drepturi a noului Consiliu ales de către Adunarea Generală.
 • Membri Consiliului Director ale căror mandate s-au încheiat pot fi realeși în funcții.

Art. 61. Componența Consiliului Director. Consiliul Director este compus din 9 membri, respectiv: un Președinte, doi Vicepreședinți, un Director Executiv și cinci membri.

Art. 62. Reprezentarea AREL în raporturile cu terții, persoane fizice sau juridice, se face de către Președinte, Vicepreședinți ori de Directorul Executiv în limitele împuternicirilor care au fost acordate acestora.

Art. 63. Atribuțiile Consiliului Director. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. elaborează concepția, direcția și strategia de dezvoltare a AREL, precum și Regulamentul Intern, pe care Ie supune spre aprobare Adunării Generale;
 2. aduce la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale și urmărește realizarea obiectivelor AREL;
 3. analizează și aprobă solicitările de primire în Asociație, hotărăște suspendarea unor membri;
 4. hotărăște cu privire Ia structura organizatorică și de funcționare a AREL, a angajării personalului, aprobă lista colaboratorilor Asociației, precum și condițiile de colaborare;
 5. stabilește nivelul cotizațiilor și a taxelor de înscriere pentru membrii AREL, și în ce condiții trebuiesc achitate.
 6. analizează cazurile de prejudiciere în orice mod a Asociației, propune sau ia măsurile corespunzătoare;
 7. aprobă înființarea sau participarea AREL Ia societăți comerciale, potrivit legii si prevederilor statutare;
 8. aprobă afilierea AREL la organizații interne sau internaționale, dar și participarea Ia reuniunile acestora, precum și plata cotizațiilor respective;
 9. primește sesizări privind abaterile de Ia Codul de etică asumat de membrii AREL;
 10. împuternicește persoane de specialitate pentru rezolvarea unor probleme deosebite, dacă va aprecia că acest lucru este necesar, iar în acest scop Ie va putea delega acestora anumite puteri decizionale;
 11. hotărăște cu privire la schimbarea sediului Asociație;
 12. I) îndeplinește orice alte dispoziții primite de la Adunarea Generală a AREL;
 13. adoptă și prezintă anual în fața Adunării Generale raportul de activitate și raportul financiar pe anul precedent, proiectul de buget și de program de activitate pe anul respectiv, precum și alte informări și propuneri privind organizarea și funcționarea AREL;
 14. înființează și desființează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru) și reglementează activitatea acestora;
 15. stabilește organigrama aparatului executiv al AREL și atribuțiile detaliate ale Președintelui, Vicepreședinților, Directorului Executiv și aprobă fișa postului pentru restul personalului angajat, la propunerea Președintelui;
 16. aprobă angajarea, destituirea și desfacerea contractului de muncă pentru personalul angajat al AREL;
 17. controlează activitatea aparatului executiv și aprobă anticipat sau, după caz ratifică deciziile și actele acestuia, modificând sau anulându-le pe cele considerate inadecvate;
 18. ia deciziile cu privire la salariați (salarizare, concedii, condiții de munca, recompense și sancțiuni etc.);
 19. decide cu privire la intrarea și ieșirea din patrimoniu și alte operații legate de bunuri imobiliare și mijloace financiare.

Art. 64. Ședințele Consiliului Director. (1) Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună Ia convocarea Președintelui, a Vicepreședinților sau a majorității membrilor Consiliului, dar și ori de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului Director se face de Președinte sau de Vicepreședinte, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată.

 • Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot deschis, cu majoritate de voturi din totalul voturilor existente, iar în caz de egalitate votul Președintelui prevalează.
 • În absența Președintelui votul Vicepreședintelui delegat prevalează.
 • Consiliul Director deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri valabile cu acordul a cel puțin 3 membri.
 • Deliberările și Hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

Art. 65. Președintele AREL. (I) Președintele AREL este ales de către Adunarea Generală, cu votul majorității simple a membrilor participanți, prin vot direct, secret și liber exprimat, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(2) Președintele AREL are următoarele atribuții:

 1. asigură conducerea Asociației între reuniunile Consiliului Director;
 2. concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, programele și acțiunile AREL;
 3. reprezintă Asociația în raporturile juridice cu terții, cu autoritățile administrative, ori cu instanțele judecătorești, încheie acte juridice în numele și pe seama AREL, semnează acțiuni și cereri în justiție;
 4. convoacă și conduce ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director;
 5. ia măsuri în vederea aducerii Ia îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale;
 6. indeplinește toate formalitățile legale pentru funcționarea AREL, ori pentru modificarea actelor acesteia, având dreptul de a semna valabil în numele AREL hotărârile ori procesele verbale ale Consiliului Director și ale Adunării Generale;
 7. reprezintă AREL în fața notarului, instanțelor sau oricăror autorități, inclusiv în cazul modificării Actului Constitutiv ori Statutului AREL, sau poate transmite aceste puteri sau doar o parte dintre ele către o terță persoană;
 8. acționează în vederea unui aport continuu de venituri către Asociație și supraveghează modul de gestionare a patrimoniului acesteia;
 9. încheie acte juridice în numele AREL, în baza mandatului primit de la Consiliul Director;
 10. aprobă cheltuielile necesare bunei funcționări a Asociației, în limitele bugetului aprobat de Adunarea Generală;
 11. urmărește alături de Consiliul Director executarea contractelor AREL și trage la răspundere persoanele desemnate pentru îndeplinire;
 12. I) informează Consiliul Director despre activitățile și măsurile luate ori actele semnate între ședințele acestuia;

) mediază conflictele dintre membrii AREL; îndeplinește orice alte sarcini date în executarea sa de către Adunarea Generală;

) păstrează și folosește ștampila AREL;

 1. p) pentru activitatea sa permanentă Președintele poate primi indemnizație lunară.

Art. 66. Vicepreședinții AREL. (1) Adunarea Generală, cu votul majorității simple a membrilor participanți, prin vot direct și liber exprimat, alege doi Vicepreședinți pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatelor.

(2) Atribuțiile Vicepreședinților AREL vor fi stabilite de către Consiliul Director.

Art. 67. Directorul Executiv. (I) Directorul Executiv este organul de conducere administrativă a Asociației. Directorul Executiv este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. (2) Directorul Executiv are ca atribuții:

 1. asigură din punct de vedere organizatoric funcționarea și acțiunile Asociației;
 2. participă Ia ședințele Consiliului Director;
 3. acționează pentru buna funcționare din punct de vedere administrativ a activității AREL între ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale;
 4. ține legătura permanentă cu membrii Asociației și ține evidența acestora;
 5. informează operativ Președintele și membrii Consiliului Director în legătură cu orice eveniment, corespondență din partea membrilor sau terților care presupune participarea Asociației sau luarea unor decizii;
 6. răspunde de organizarea Secretariatului, de programul și îndeplinirea atribuțiilor de către personalul angajat;
 7. asigură păstrarea documentelor AREL, dar și elaborarea și redactarea unor situații și a altor documente, Ia solicitarea Președintelui sau a Consiliului Director;
 8. poate fi delegat să participe Ia acțiuni Ia care Asociația este solicitată, sau orice alte activități în care AREL este implicată;
 9. ține și arhivează în condițiile prevăzute de lege, registrele Asociației;
 10. stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și contabilității;
 11. ordonanțează cheltuieli și alte operațiuni financiare, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;
 12. I) angajează personalul din executivul Asociației, respectând organigrama și numărul de posturi aprobat;
 13. pune la dispoziția Cenzorului/Comisiei de cenzori orice act solicitat de către acesta;
 14. pentru activitatea sa permanentă Directorul Executiv primește indemnizație lunară.

Art. 68. Controlul financiar intern. (I) Controlul financiar intern este realizat de către o Comisie de cenzori formată din (3) trei membri, președintele comisiei fiind expert contabil sau contabil autorizat.

(2) Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul AREL;
 2. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 3. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală pentru Cenzor;

 

 1. în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul Director asupra neregulilor constatate; la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea documentelor privind fondurile AREL, inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Directorul Executiv asupra conturilor Asociației, bilanțului și rezultatului exercițiului, prezentând Adunării Generale un raport scris;
 2. la lichidarea Asociației controlează operațiunile de lichidare;
 3. prezintă Adunării Generale și Consiliului Director punctul său de vedere privind activitatea economico-financiară desfășurată de asociație;
 4. ia parte Ia Adunările Generale ale Asociației, ordinare și extraordinare, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare.
 • Comisia de cenzori se întrunește Ia sediul AREL și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării Generale a AREL.
 • Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a Asociației, dacă aceasta nu a fost convocată de către Președinte, sau Consiliul Director, în cazul în care patrimoniul AREL s-a diminuat cu mai mult de 30% timp de 2 ani consecutivi, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.
 • Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.
 • Cenzorii sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi realeși.
 • Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către Adunarea Generală a AREL, cu votul cerut Ia Adunările Extraordinare.
 • Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care primesc sub orice altă formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de Ia asociație.

CAPITOLUL IX. ALTE DISPOZIȚII

Art. 69. Lichidarea Asociației Române a Electricienilor se va efectua în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 modificată, sau a legislației în vigoare.

Art. 70. Dispoziții finale. Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv al AREL, precum și cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000, modificată.

Art. 71. Autentificarea actelor emise de Asociația Română a Electricienilor – AREL se face prin semnătura Președintelui sau a persoanelor mandatate și aplicarea ștampilei.

Art. 72. Membri asociației își atestă calitatea prin legitimație și au dreptul să poarte insigna AREL. Art. 73. Punctul de vedere care angajează Asociația Română a Electricienilor – AREL, este exprimat în documente special adoptate și aprobate, conform competențelor și prevederilor prezentului Statut. Opiniile exprimate de membrii asociației, tără mandat din partea acesteia, reprezintă opinii personale și nu angajează AREL

Art. 74. Prezentul Statut a fost redactat de parte si autentificat Ia Biroul Notarului Public Mircea Anisoara în 7 exemplare din care s-au eliberat partii 6 exemplare.

https://sonel.pl/en/
universitatea-politehnica-timisoara
https://www.electricianul.ro/
https://www.eurovial.ro/
https://www.schneider-electric.info.ro/
https://consolight.ro/website/
https://www.eaton.com/ro/ro-ro.html
https://www.smarsoft.ro/
https://recolamp.ro/
https://www.euroexpo.ro/
https://afor.ro/